27 PİYADE ALAYI TARİHÇESİ

27 PİYADE ALAYI TARİHÇESİ

Alay 3 Ocak 1881 (21 Kanun-ı evvel 1296) yılında kurulmuştur. 1896 yılında ismi Erzincan alayı olup,4.Ordu’nun Tümen’ine bağlıdır. Görev alanı Erzincan-Rize-Diyarbakır’dır. Alay’ın üçüncü taburu Yemen’de çıkan ayaklanmayı bastırmak için Yemen’e gönderilmiştir. 1911 yılındaki yeni teşkilatname esasına göre lağvedilen 27. Alay yine aynı tarihte 9. Tümen’e bağlı olarak, Lüleburgaz’da 3 Taburlu olarak yeniden teşkil edilmiş, Alay’ın yapısına bir de makineli tüfek bölüğü katılmıştır.

 

Balkan Harbi’nde 27. Alay

18/19 Ekim 1912 Balkan harbi sırasında diğer alaylarla birlikte bu harbe iştirak eden 27. Alay, Balkan harbi sırasında, henüz acemi erattan müteşekkil olmasına rağmen üstün Bulgar birliklerine karşı Vize’de çok başarılı taarruzlar yaparak, ilerlemesine rağmen, genel durum itibariyle diğer birliklerimizin aynı başarıyı gösterememesinden dolayı kazandığı topraktan geri çekilmek zorunda kalmıştır. Balkan harbi sonrası genel teşkilat bünyesinde aynen bırakılan 27.Piyade alayı merkezi Gelibolu olan 9.Tümen’e bağlı bir Alay olarak, Gelibolu’da ikamet etmiştir.

 

Çanakkale’de 27. Alay

31 Temmuz 1914’de Seferberlik emri alan 27. Alay, üç piyade taburu ve bir ağır makinalı tüfek bölüğünden ibaret olarak, Çanakkale’de göreve başlamış olup; kıyı gözetleme ve savunma görevini ifa etmiştir. 9 Kasım 1914’de 27. Alay komutanının Maydos mıntıka komutanlığına alınmasıyla boşalan Alay komutanlığına 25. Alay 3. Tabur komutanı Binbaşı Şefik Bey atanmıştır. 19 Şubat 1915’de 27. Alay’ın tertibi değişmiş buna göre alay’ın 1 taburu Ağıldere-Arıburnu gerisinde 2 taburu Kabatepe’de 3 tabur Kumtepe ile Kabatepe arasında konuşlanmıştır. 27 Şubat 1915’de Alay’ın 3. Taburu Kirte’ye gönderilerek 26. Alay ihtiyatı olarak görev yapmış, düşmanın ihraç teşebbüslerine karşı koymuştu. 25 Nisan Anzac çıkarmalarında çok önemli bir görevi ifa eden 27. Alay düşmanın karaya çıktığı 4.30’dan 57. Piyade Alayının cepheye intikali olan saat 10’a kadar geçen beş buçuk saatlik çok önemli bir vakti kazandırmakla kalmayıp; o gün zarfında 900 askerini o toprağa defnetmiştir. 8 Ağustos 1915’de Alay komutanı Şefik Bey 19.Tümenin komutanlığına getirilmiş ve boşalan 27. Alay’ın komutanlığına da Binbaşı Halis Bey gelmiştir. Şüphe yoktur ki; kahraman 27. Alay Balkan harbinden elde ettiği tecrübesini Çanakkale muharebelerinde cepheye çok iyi yansıtmış ve muharebelerin seyri içinde çok önemli bir rol oynamıştır.

 

Kafkas Cephesinde 27. Alay

Çanakkale sonrası Alay esas kuruluşunda bulunduğu 9 Tümen’in emrine girmiştir. 16 Nisan 1916’da İstanbul’a gelen Alay buradan Kafkas Cephesinde verilen görevi ifa için bulunmuş olup;  15 Eylül 1916 yılında yeni bir Kafkas teşkilatının yapılanması üzerine, 27 Piyade Alayı 9 Kafkas Alayı kuruluşunda, 27 Kafkas taburu adını almış ve komutanlığına Binbaşı Hüseyin Bey atanmıştır. Bu cephede de birçok şerefli muharebelere katılmıştır.

Milli Mücadele’de 27. Alay

22 Ekim 1920 tarihinde  Ayıntap yakınlarında bulunan 9 Maraş tümeni emrinde bulunan Maraş alayına, komutasını Binbaşı Yusuf Ziya Bey’in yaptığı  27 Piyade alayı adı verilmiş, 2 taburdan müteşekkil olarak teşekkül ettirilerek Maraş’ta bulunan Depo taburuna ise 3 tabur ismi verilmiş ve üç taburlu olarak yeniden oluşturulmuştur. Gaziantep’in ünlü savunmalarında ve Fransızlara karşı verilen mücadelede önemli bir rol oynamış olan alay 26/27  Kasım 1920’de şehri savunanları kurtarmak maksadıyla yapılan saldırıda alay’ın en kahraman subayları şehit oldular. 15 Temmuz 1921’de 27. Alay Batı cephesi komutanlığı emrine girmek üzere, Maraş’dan ayrılarak, 8200 er mevcuduyla Sakarya tarafına hareket etmiş olup  Sakarya muharebelerine katılmıştır. Tümenlerin lağvedilmesi üzerine bağlı bulunduğu 9 Tümen’le birlikte o da lağvedilmiştir.

 

Kahraman 27. Piyade Alayı kuruluşu olan 1881 tarihinden Milli Mücadele sonuna kadar Türk yurdunun savunmasında her muharebeye iştirak etmiş ve bulunduğu cephelerde kahramanlık destanları yazmıştır.

 

Serdar Halis Ataksor