Biyografi

Türkiye Cumhuriyeti Istiklal madalyası Vesikası No: 5692 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vukubulan üçüncü içtima senesinin yüz onuncu içtimasının birinci celsesinde kabul buyurulmuş olan İstiklal Madalyası Kanunu'nun birinci maddesinin müzeyyel 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 no'lu Kanunname'nin ikinci maddesine tevfikan Milli Ordu'da vazife almış olan mütekaid Piyade Binbaşı Halis Efendi'nin kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile taltifi 9.8.1927 tarihinde tastik-i aliye iktiran eylediğini mübeyyin vesikadır.  İstiklal Madalyası alan zatın hüviyeti Mütekait Piyade Binbaşı Halis Efendi Kütahya 314-32